Statusrapport 5

Statusrapport nr.5 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

Vi har omtalt de foregående rapportene på vår hjemmeside, og følger opp om koordineringsgruppens 5. rapport som ble offentliggjort 19. juni. Fortsatt er det bekymringer rundt etterslep på tjenester og aktiviteter for sårbare barn.

Screenshot_2020-06-25 Statusrapport 5 -.pngHer følger oppsummering og anbefalinger fra statusrapport 5:

I statusrapport 5 har koordineringsgruppen særlig vurdert restanser i tjenestene. Mange av tjenestene for barn og unge har hatt redusert aktivitet, og det er satt inn en del kompenserende tiltak.

Helsetjenestene har naturlig nok vært sterkest berørt. Disse tjenestene har hatt behov for omdisponering av personell, i tillegg til at smittevernstiltakene i seg selv har medført redusert kapasitet og tilgjengelighet. Helsetjenestene varsler også at de i lang tid fremover vil ha behov for å være i beredskap slik at driftssituasjonen også fremover vil være berørt. Samlet sett betyr dette at restansene er betydelige og må forventes å øke selv om aktiviteten har økt betydelig fra minimumsnivået. Dette vil særlig være utfordrende der det allerede er ventetider. Det gjelder både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Det er iverksatt arbeid for å håndtere restanser, men det er for tidlig å angi hvor lang tid det tar for restanser er håndtert. Helsedirektoratet er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om å ytterligere utrede prioriteringer i helsetjenesten i tilfelle ny smitteoppblomstring.

Det er vanskelig å vurdere konsekvensene i stengning av skoler og barnehager, der sosial og faglig utvikling kan ha gått tapt. Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehage og elever med rett til spesialundervisning i skole, må nå sikres de rettighetene de har.

Flere av de andre tjenestene, som politi, konfliktråd og barnevern, rapporterer om en nedgang i henvisninger og henvendelser. I tillegg har det vært endret og redusert tilgjengelighet. Dette har vært knyttet til konsekvenser av smittevernstiltak og når disse slippes opp må man anta at driften normaliseres og at det ikke påløper videre restanser. Tjenestene rapporterer at det planlegges for å håndtere påløpte restanser og at dette i hovedsak vil kunne tas igjen innenfor rimelig tid.

Det er bekymring for at den generelle nedstengningen av tjenestetilbudet til utsatte barn kan ha ført til en opphopning av saker som først vil kunne bli synlig for barnevern, helsetjenesten, politi og andre frem i tid. Vi registrerer også en økende bekymring for ungdom med behov for fremtidige tjenester fra NAV. Direktoratene vil se på hvordan man best forbereder seg på en slik mulig utvikling. Det vil være viktig for hver sektor å følge nøye med og vurdere tiltak for å følge opp risikoutsatte. Flere at tjenestene er avhengige av tett samarbeid, og restanser på ett område kan påvirke flere andre tjenester, slik som for eksempel barnevern, helse, konfliktråd og politi. Det blir viktig å fortsette tett dialog for å se på sammenhenger i utviklingen, vurdere om det vil være behov for justeringer i tjenestene, og se dette inn mot øvrig samarbeid mellom sektorene.

I tiden fremover vil det være et stort behov for mer kunnskap på en rekke områder. Det er viktig at samfunnet tar læring av krisehåndteringen og nedstengningen, slik at vi er bedre rustet neste gang en lignende situasjon rammer. Det er derfor igangsatt flere FOU-prosjekter om pandemiens konsekvenser for barn og unge, som redegjøres for i denne rapporten.

Rapporten kan lastes ned her: 

https://bufdir.no/Bibliotek/Sokeside/?q=Utsatte+barn+og+unges+tjenestetilbud+under+covid-19-pandemien&num=25&start=0

Kilde

bufdir.no > Aktuelt > Temaside - koronavirus > Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge