Illustrasjon av en blid figur som kjører sittende på ski

Utvikle en inkluderingsveileder

25. februar 2021

Unge funksjonshemmede har fått midler av Kulturtanken og Stiftelsen Sophies Minde til å utvikle en inkluderingsveileder til aktivitetstilbydere av kultur- og fritidstilbud.

Stortingets logo - riksløve med øks og Stortinget i skrift

CRPD – en viktig konvensjon for personer med nedsatt funksjonsevne

25. februar 2021

9. mars skal Stortinget behandle om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. 

Bildet viser en liten trebro over en liten elv

Ny bok

Laget rundt barnet – Samarbeid til barnets beste

22. februar 2021

Laget rundt barnet handlar om samarbeid og tilrettelegging rundt barn med sammensette funksjonsnedsettelser. Det omfatter tett samarbeid mellom foreldre, barnehage og skole, PPT, helsetjenesten i kommunene og eksterne aktører.

Ingressbilde til rapporten Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Forskningsrapport

Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

22. februar 2021

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom viktig for å oppleve fellesskap, utvikling av identitet og mestring. I en ny forskningsrapport pekes det på hvordan sosial ulikhet blant unge kan hindre slik deltakelse.

Illustrasjon av barn som driver med ulike aktiviteter

Digital rapportlansering

Hvordan kan flere unge få være med på organiserte fritidsaktiviteter?

12. februar 2021

To nye rapporter ser på sosiale forskjeller i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og hva som kan gjøres for å gi alle muligheten til å være med.

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 1-2021

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. februar 2021

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

koordineringsgruppens rapport 11

Statusrapport nr.11 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. februar 2021

Koordineringsgruppen ledet av Bufdir har kommet med sin 11. rapport. 

Illustrasjon i lilla og hvit med piler og et skilt hvor det står Folkehøgskole

Nye veiledere

Folkehøgskolen - et år for alle. Råd til deg som ønsker tilrettelegging for funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom

05. februar 2021

Unge funksjonshemmede har laget en veileder til deg som er ung, nysgjerrig på folkehøgskole og søker informasjon om tilgjengelighet og tilrettelegging i dette skoleslaget.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Ny rapport

Se, lytte og inkludere

04. februar 2021

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Ingressbilde til artikkel om Ungdomspanelets innspill til utforming av en nasjonal fritidskortordning. Foto: Miriam Pulsson Kramer

Nasjonal fritidskortordning – hva mener ungdommen?

26. januar 2021

Regjeringen har satt i gang et arbeid med å utrede og prøve ut en nasjonal fritidskortordning. Nå har et ungdomspanel gitt sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet.

Forfatter Ellen Berg i samtale med Therese Wilhelmsen. Foto

Digital boklansering

Kroppsøving – med rom for alle

21. januar 2021
Hva skal til for å skape et mer inkluderende kroppsøvingsfag for alle?
Torsdag 21. januar arrangerte Fagbokforlaget og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, digital boklansering av den nye og aktuelle boken "Kroppsøving - med rom for alle". 
Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Kroppsøving – med rom for alle

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

19. januar 2021

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Logoen til Frivillighetens år 2022

Frivillighetens år 2022

18. januar 2021

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være Frivillighetens år, og de har gitt Frivillighet Norge i oppdrag å lede arbeidet med gjennomføringen av året.

Statsforvalterens logo: Hvit riksløve på sort bakgrunn

Statsforvalteren er det nye navnet til fylkesmannen

18. januar 2021

Regjeringen ønsker at alle titler i staten skal være kjønnsnøytrale. Fra 1. januar 2021 er det nye navnet statsforvalteren. På nynorsk blir det nye navnet statsforvaltaren.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

11. januar 2021

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

En ung jente holder en mobil i hånda og smiler mot skjermen. Foto

Erfaringsrapport

Velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser

07. januar 2021

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. 

Skjermbilde av KS

Internkontroll i kommunene

07. januar 2021

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene. De nye reglene tydeliggjør at god internkontroll er et ledelsesansvar og at kommunedirektøren er ansvarlig for å følge opp dette viktige arbeidet som krever kontinuerlig oppfølgning.

statusrepport 10_forsidebilde (3)

Statusrapport nr.10 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

18. desember 2020

I statusrapport 10 har direktoratene kartlagt status i egne tjenester og innhentet informasjon fra ungdomsrådene om ungdomsmedvirkning under pandemien, innhentet innspill fra barneombudet, profesjons- og interesseorganisasjoner. 

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne – hvor trykker skoen hardest?

17. desember 2020

Skolene er viktige premissleverandører for hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse gis muligheter til å delta. Det omfatter også muligheter til deltakelse på fritida og aktiviteter sammen med venner. Derfor er det viktig at skolen som organisasjon tenker helhetlig rundt barn og unge med funksjonsnedsettelse. Konkret kan det handle om hvordan skolen legger til rette for deltakelse på skolens uteområder, i kroppsøvingstimer, når det er uteskole, på ekskursjoner og turer utenfor skolens område, i tillegg til i klasserommet. Det handler også om pedagogisk kompetanse og holdninger. Dette krever en utvidet forståelse av universell utforming.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i front. Fra høyre: Leif-Ove Hansen, generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022 i Frivillighet Norge, Kulturtankens direktør Øystein Strand og Jo M

«Barrierefri fritid! En inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere»

Unge funksjonshemmede får midler til Barrierefri fritid!

09. desember 2020

Unge funksjonshemmede har mottatt midler fra Kulturtanken til en veileder om inkludering for aktivitetstilbydere.

Bilde av tre personer som ser på en dataskjerm

Nytt kurs

Forskerkurs for personer med utviklingshemming

24. november 2020

Personer med utviklingshemming skal inkluderes i forskning som omhandler deres liv. 12 medforskere med utviklingshemming og 12 forskere har nå utviklet et forskerkurs for personer med utviklingshemming. Planen er at kurset skal gjennomføres våren 2021.

Bilde av en person foran en sto, fargerik grafitti av en løve

Beitostølen Helsesportsenter 50 år

Jubileumslåta "Løva"

24. november 2020

I forbindelse med 50- års jubileet til Beitostølen Helsesportsenter har jubileumslåta "Løva" blitt til. "Løva" med flott musikkvideo og grafittikunst er BHSS' jubileumsgave til alle barn.

image

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – utlysning for 2021

16. november 2020

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Ny Bufdir logo

Bufdir markerer FNs internasjonale dag for mennesker med funksjonsnedsettelser 2020

16. november 2020

3. desember markerer Bufdir FNs internasjonale dag for personer med funksjonsnedsettelse. Årets markering er en feiring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Målet er at årets konferanse skal skape økt bevissthet om konvensjonen i kommunene, hos fylkesmennene og hos andre sentrale aktører.  

forsidebilde_rapport 9_sårbare barn og unge

Statusrapport nr.9 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

16. november 2020

Samtidig som det er viktig å få kontroll på covid-19 smitten, er det behov for å ha oppmerksomhet på risiko for sykdom og død av andre grunner enn korona – hvor smittevernstiltakene reduserer tilgjengeligheten til tjenester, skriver koordineringsgruppen.

Bilde fra rapporten

Ny rapport

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

03. november 2020

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.

Ny rapport

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

16. oktober 2020

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Bilde fra Solgården, flotte Sydenomgivelser, basseng i forkant. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

14. oktober 2020

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Bilde av Martine Eliasson, prosjektleder for

Prosjekt Fritid for alle i regi av Redd Barna

12. oktober 2020

Martine jobber som prosjektleder i et prosjekt som heter “Fritid for ALLE” på vegne av Redd Barna. Nå ønsker hun å komme i kontakt med barn og unge under 18 år med en funksjonsnedsettelse for å høre deres erfaringer rundt deltakelse i fritidsaktiviteter.

Forsidebilde statusrapport 8_civid 19

Statusrapport nr.8 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

12. oktober 2020

Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen som er ledet av Bufdir. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

Bilde av Statsministeren og kulturministeren som hilser på en jente med funksjonsnedsettelser

Raja og Solberg ber idretten gjøre mer for dem med nedsatt funksjonsevne

05. oktober 2020

Idretten får store pengeoverføringer fra staten, og da følger det også med krav, sier kultur-, idretts- og likestillingsminister Abid Raja

Ingressbilde til artikkel om Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fagbok og podkast om fritidsaktiviteter med assistanse for voksne med utviklingshemming

30. september 2020

Lillestrøm kommune ønsker å tilby innbyggere med bistandsbehov en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Videre ønsker kommunen at de skal kunne delta i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter, derfor har de laget en fagbok om nettopp dette.

Barneombudet_ny_nettside

Barneombudet med ny moderne nettside

23. september 2020

Barneombudet lanserte 14. september 2020 sin helt nye nettside! Barneombudet.no fremstår nå i ny og moderne drakt.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Digital boklansering

Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

22. september 2020

Den 17 september ble vår nye bok Frivillighet – Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner lansert digitalt i samarbeid med Fagbokforlaget på Litteraturhuset i Oslo.

Covid rapport nr 7

Statusrapport nr.7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

21. september 2020

Koordineringsgruppen ber myndighetene, i sin kommunikasjon fremover, å fortsette og tydeliggjøre de negative konsekvensene av en nedstengning for barn og unge, både ved nasjonale og lokale nedstengninger.

Ingressbilde til boken Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Bilde som viser alle utgivelser i Kompetansetjenestens bokserie

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

Bokserie

18. august 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – Aktiv Ung, har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som er nødvendig for å realisere likeverdige muligheter og deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

LP 2020_barn som leker med ball i skogsalleen

Betraktninger rundt betydningen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kroppsøving i den nye læreplanen

14. august 2020

I denne artikkelen settes søkelyset på hvordan den nye læreplanen (LP 2020) og fagplanen i kroppsøving (KRØ) åpner opp for inkludering og involvering av barn og unge med funksjonsnedsettelse i KRØ. 

Ungdommer som spiller badminton

Invitasjon til læringsløft

Bli med - Aktiv fritid for alle

05. august 2020

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS. 

Screenshot_2020-07-08 Statusrapport 6 - 030720-statusrapport-nr-6-fra-koordineringsgruppen-til-bfd pdf

Statusrapport nr.6 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juli 2020

Koordineringsgruppen har tidligere erfart at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge er blitt hardt rammet av nedstengingen, og lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. Kompetanstjenesten er fornøyd med at situasjonen fortsatt følges opp på tvers av ansvarsområder og direktorat!

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

30. juni 2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Ny bok

Barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse i felleskap

25. juni 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse (NKBUF) sin nyeste utgivelse på Fagbokforlaget, er en etterlengtet bok om aktivitet for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Omslagsbilde for departementenes handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2030

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Sammen om aktive liv

25. juni 2020

Regjeringen vil med denne handlingsplan ta viktige grep for at samfunnet skal bli mer aktivitetsvennlig. Fysisk aktivitet skal være et nasjonalt anliggende som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Det skal være enkelt for alle å være aktiv ut fra egne forutsetninger.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Inga barn eller unga ska lämnas utanför

Nordisk ministerråd har utarbeidet en tverrsektoriell strategi for barn og unge

22. juni 2020

Visjonen for det nordiske samarbeidet er å bli verdens mest integrerte region. Skal en lykkes med dette må man styrke innsatsen med å involvere barn og unge i planlegging, utvikling og gjennomføringen av politikk.

Team_Tvilling

Hva er bevegelse når man ikke kan bevege seg?

12. juni 2020

Hvordan kan inkluderende løpeaktiviteter skape positive kroppsopplevelser og livsforandrende fellesskap for mennesker som har store funksjonsnedsettelser i bevegelsesapparatet? Oppsiktsvekkende resultater fra et forprosjekt i Danmark. Nå forskes det videre på dette.

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 2-2020

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

12. juni 2020

Kompetansetjenesten er på plass igjen på sine kontorer med fullt mannskap. I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Screenshot_2020-06-08 Statusrapport 4 - statusrapport_4-_utsatte_barn_og_unges_tjenestetilbud_under_covid_19_pandemien pdf

Statusrapport nr.4 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

08. juni 2020

Kompetansetjenesten er glad for at koordineringsgruppen fremhever at det viktigste tiltaket for å bedre situasjonen for utsatte barn og unge vil være å sikre at alle tjenestene normaliseres og gjøres tilgjengelig. 

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

08. juni 2020

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

bilde til Statusrapport 2

Statusrapport nr.2 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under Covid-19 pandemien

11. mai 2020

I første rapport fra koordineringsgruppen ble det dokumentert at tjenestetilbudet til barn og unge var betydelig redusert. Status i rapport 2 er at tjenestene fortsatt er betydelig berørt, særlig fordi tjenester opprettholder strengere smitteverntiltak enn anbefalt. 

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Kompetansetjenestens artikler om rapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronapandemien

08. mai 2020

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Bilde av en gutt som lener seg mot en bokhylle og ser mot fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

08. mai 2020

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

bilde_Bufdir_rapport 20

Statusrapport nr.1 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

04. mai 2020

Pandemien har medført store endringer i tjenestene til barn og unge, og dette kan få store konsekvenser for dem (Utdanningsdirektoratet 2020). For å følge med på sårbare barn og unges situasjon har regjeringen satt ned en koordineringsgruppe med deltakere fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet, Sekretariatet for konfliktrådet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Koordineringsgruppen skal rapportere hver 14. dag til Barne- og familieministeren. Første rapport ble publisert 20. april. Formålet med rapporten er å gi en vurdering av status for tjenestene opp mot normalsituasjonen.

Støttekontaktordning

Støttekontaktordning under korona-pandemi

06. april 2020

Støttekontakt er en lovpålagt tjeneste som tilbys i alle landets kommuner. For over 30.000 barn, ungdom og voksne er dette en viktig tjeneste. Vi har tatt kontakt med åtte ansatte som organiserer dette tjenestetilbudet for å høre hvordan de jobber nå.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

For barn og unge med funksjonsnedsettelser

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten under Korona pandemien

05. april 2020

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser følger situasjonen rundt re/habilitering i spesialisthelsetjenesten nøye. Korona-pandemien rammer særlig barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres pårørende, som nå opplever at skole, barnehage, dagsenter, avlastningstiltak, støttekontakter og BPA reduseres kraftig eller forsvinner helt. 

To jenter med ryggen til som går ned langs en vei

Avlastning i kommunene under korona-pandemien

31. mars 2020

I alle landets kommuner er det personer som trenger avlastning. Under korona-pandemien utfordres kommunene. Plikten til å tilby ulike avlastningstiltak utfordres. Det blir viktig å bruke kreativitet, gi tips og råd til hverandre. Vi har tatt kontakt med ansatte i fem kommuner for å høre hvordan de jobber nå.

Raja

På Kompetansetjenestens facebookgruppe Aktivitet og deltakelse

Hilsen fra Kultur-og likestillingsminister Abid Q Raja

29. mars 2020

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å bidra til økt deltakelse og aktivitet og ser at dette er spesielt utfordrende for enkelte sårbare grupper med de restriksjoner Korona-pandemien gir. Siden er tenkt som en kreativ ide- og kunnskapsbank for lærere, helsepersonell, støttekontakter, kommuner, foreldre og barn og unge. 
Kultur - og likestillingsminister Abid Q Raja har sendt oss en hilden på facebokkgruppen. 

Ordet Nyhetsbrev på mønstret bakgrunn. Grafikk

Nyhetsbrev 1-2020

Nyhetsbrev fra Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

25. mars 2020

I tillegg til presentasjoner i dette nyhetsbrevet kan du lese nyheter og fagstoff på vår hjemmeside www.aktivung.nofacebooksiden vår, samt facebookgruppen Aktivitet og deltakelse for å dele og få tips om aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss.

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.

Ingressbilde til artikkel om F-ordene i habilitering

En "oversettelse" av ICF til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Seks «F-ord» i habilitering

13. februar 2020

Hvordan kan det enkelte barn få muligheten til en best mulig framtid på tross av funksjonsnedsettelsen? I Canada har forskere utviklet en modell basert på ICF, seks "F-ord" som gir begrepene i ICF et tydeligere innhold tilpasset barn med ulike funksjonsnedsettelser. Som Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser ønsker vi at denne tenkingen får enda større fotfeste i Norge.  

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Tilrettelegging av fritid

11. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget overleverte 6 februar en NOU hvor fritiden til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourette syndrom har fått bred oppmerksomhet. Utvalget foreslår at det opprettes en ordning med øremerkede midler for kommunene for å sikre at målgruppene kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

NOU 2020: 1

Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

07. februar 2020

Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Tourettes syndrom.

Autisme og touretteutvalget sin logo

Bent Høie tar imot Autisme- og touretteutvalgets rapport 6. februar

05. februar 2020

Torsdag 6. februar tok helse- og omsorgsminister Bent Høie mot Autisme- og touretteutvalgets NOU. Autisme- og touretteutvalget la fram sin utredning om tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom. Utvalget har gjennomgått og vurdert dagens situasjon for personer med disse diagnosene og sett på hvordan man kan forbedre tjenestetilbudet i et livsløpsperspektiv.

Ingressbilde til rapport Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

30. januar 2020

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Ingressbilde til brosjyren Ingen aldersgrense

Ingen aldersgrense

28. januar 2020

Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et hefte med gode eksempler på universell utforming. Her presenteres flere tiltak fra kommuner og fylkeskommuner som har det til felles at de bidrar til å legge forholdene til rette for gode lokalsamfunn hvor alle kan delta.

Logoen til Frivillighet Norge

Etablerer nettside for å samle og fremme fritidsaktiviteter for barn og unge

17. januar 2020

Frivillighet Norge har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle Frivillig.no og til å etablere en ny nettside hvor frivillige organisasjoner kan presentere fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 – 18 år

Foto Midas Hofstra fra Unsplash

Helt innafor og sammen med andre

15. januar 2020

Et innovasjonsprosjekt som skal bygge opp kompetanse og bedre samarbeidet mellom brukere, frivillige og kommunen for å styrke støttekontakttjenesten. Målet er at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal ha likeverdige muligheter for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Bilde av en glad jente som holder sine åpne malte hender opp foran seg

Støttekontakttjenesten i endring

06. januar 2020

Støttekontakt er en omfattende lovpålagt tjeneste i kommunene. Antall vedtak øker årlig. Stadig flere voksne gis et vedtak, mens det er en liten nedgang i bruk av tjenesten overfor unge under 18 år. Hvordan kan vi forklare denne endringen?

Ingressbilde til rapporten Folkehøyskolen - et år for alle?

Prosjektrapport

Folkehøyskolen – Et år for alle?

19. desember 2019

Hvilke folkehøyskoler er tilrettelagte og tilgjengelige for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Dette er det vanskelig å få oversikt over og det finnes heller ingen studier av hvordan gruppen opplever tilbudet. Dette prosjektet skal bidra til at flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan velge folkehøyskole.

Ingressbilde til handllingsplanen "Et samfunn for alle"

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025

04. desember 2019

Regjeringens mål er et samfunn for alle. Et samfunn der alle borgere har samme muligheter til å ta utdanning, delta i arbeidslivet på like vilkår, få gode helsetjenester og selv velge hva de vil gjøre på fritida. Det handler om å være medborger i et demokrati.

Ingressbilde til artikkel om Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

Utredning av ny levekårsstatistikk for personer med funksjonsnedsettelse

28. november 2019

Personer med funksjonsnedsettelse har større risiko for generelle helseproblemer, lavere utdanning og inntekt, lavere deltagelse i sosialt liv og arbeidsliv m.m. Like fullt mangler mye faktakunnskap.

Ingressbilde til rapporten Hvor skal man begynne?

En kunnskapsbasert behovskartlegging

Hvor skal man begynne?

26. november 2019

Helsedirektoratet har, på oppdrag fra Helse og Omsorgsdirektoratet (HOD), gjort en enkel kunnskapsbasert behovskartlegging som sammenfatter tjenesteutfordringer som barn og unge, og deres familier, som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester, har i kontakt med offentlige tjenester.

Ingressbilde til artikkel om Stortingsmelding nr. 6 Tett på –Tidlig innsats

Meld. St. 6 (2019 – 2020)

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

25. november 2019

Fredag 8. november la statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fram stortingsmeldingen Tett på –Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Bilde av glade ungdommer som feirer

Barnekonvensjonen fyller 30 år

20. november 2019

20. november 2019 er det 30 år siden FNs barnekonvensjon ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling i New York. Gratulerer med dagen, verdens viktigste dokument!

Bilde av Mia Johansen og Anne-Kari Østensen

Undervisning på Nord Universitetet 12.-13. nov. 2019

Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter

19. november 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse har sammen med tre fakultet ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og kulturfag) gjennomført to spennende og inspirerende dager om tema aktivitet og deltakelse med fokus på personer med funksjonsnedsettelser. Studentene var fra lærer-, sykepleie- og sosionomutdanningen.

Ingressbilde til artikkel om boka Rehabilitering ude

Ny bok om uterehabilitering

Uterehabilitering – noe for alle!

21. oktober 2019

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelse er bidragsyter i den nye danske boken; Rehabilitering ude – nye ressurser og perspektiver i rehabilitering.  Boken beskriver hvordan fagfolk kan bruke naturen i sitt arbeid og hvor mye naturen betyr for oss mennesker. 

Utdrag fra HYSJ-boka

En bok for barn med en nevromuskulær diagnose

HYSJ

16. oktober 2019

Med prosjektmidler fra Helsedirektoratet har Foreningen for muskelsyke (FFM) utarbeidet HYSJ-boka. Formålet var å finne måter å snakke sammen på, når noen lever med en nevromuskulær diagnose. 

Illustrasjonsbilde til Barnas ridderuke - en liten jente som går på ski

Barnas Ridderuke 2020

09. oktober 2019

Barnas Ridderuke (BRU) er en vinteraktivitetsuke for barn og ungdom (10 - 16 år) med ulike funksjonsnedsettelser. Barnas Ridderuke arrangeres på Beitostølen i uke 3 hvert år. I 2020 er dette 12-18.januar. Merk at søknadsfrist for Barnas Ridderuke 2020 er fredag 29.november  2019.

Ingressbilde til rapport fra Redd Barna

Får alle barn og unge delta?

02. oktober 2019

Får alle barn og unge delta? Spørsmålet stilles av Redd Barna, som presenterer svaret i en ny og spennende rapport.

Silhuetter av seks ungdommer inni et stort rør

Ungdomskonferansen 2019

29. august 2019

Er du valgt inn i ungdomsrådet? Jobber med ungdom? Tar du beslutninger som påvirker deres liv? Da må du holde av datoen for årets ungdomskonferanse 28.-29. oktober!

Faksimile av forsiden til inkluderende idrettsliv konferansen 2019

Inkluderende idrettsliv konferansen : Hvordan kan vi sammen få flere funksjonshemmede til å leve aktive liv?

27. august 2019

Årets konferanse setter søkelys på modeller for rekruttering av funksjonshemmede til idrett og fysisk aktivitet. Inspirert av mottoet til ICB «Styrke i samspel» har vi samlet ulike aktører som deler sine perspektiver og kunnskap om paraidrett og tilrettelegging.

Bilder av bøkene i bokserien vår

Bok for foreldre til barn/unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere

Når barna våre trenger hjelp

Når barna våre trenger hjelp gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for å kunne gi gode tilbud.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

23. august 2019

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

15. august 2019

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Illustrasjon av mange dører man kan velge mellom

Likeverdsreformen

Ny reform for barn og familier med behov for sammensatte tjenester

14. august 2019

Norge er et velferdssamfunn med gode ordninger for de som har behov for støtte og hjelp. Likevel opplever mange familier at de må kjempe mot systemet. Noen får ikke god nok hjelp. Andre føler seg som en byrde. Slik skal vi ikke ha det. I det norske samfunnet skal vi ha bruk for alle. Regjeringen har derfor startet arbeidet med en ny reform, Likeverdsreformen.

Bilde av to barn i en trapp

Fagudvikling og videnskabelse i praksis og for praksis

13. august 2019

Denne artikel handler om praksisbaseret forskning på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS).

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

02. juli 2019

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bildet viser hvordan man finner tilgjengelige fiskeplasser i app fra Norges jeger- og fiskerforening sin app

Tema: Tilgjengelighet

Fiskeplasser for alle

02. juli 2019

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Logoen til Frambu, kompetansesenter for sjeldne sykdommer

Frambu har fått nye nettsider!

01. juli 2019

Frambus nettsted frambu.no er blitt betydelig oppgradert denne våren. Det har blant annet blitt raskere å bruke, lettere å finne frem på og bedre tilrettelagt for bruk på mobil og nettbrett.

Bilde av glade barn i en kroppsøvingstime

PHD av Terese Wilhelmsen, Norges Idrettshøgskole

Inkluderende kroppsøvingsfag?

26. juni 2019

Denne nylig publiserte doktorgraden er et viktig bidrag som kan hjelpe oss å forstå hva som skal til for at barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser skal føle seg inkludert i skolens kroppsøvingstimer. Under følger sammendraget, med noen språklige tilpassinger.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

04. juni 2019

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Gruppebilde av medlemmer fra Funkis Snowboardklubb

Det morsomste jeg vet – en kvalitativ studie som utforsker deltakelse erfart av barn med funksjonsnedsettelser i en intervensjon med tilpasset fysisk aktivitet

21. mai 2019

En forskningsartikkel om barn og deltakelse i tilpasset fysisk aktivitet, som viser hvordan selvvalgte aktiviteter under rehabiliteringsopphold, som barna tilegner seg ferdigheter i, forsterker muligheten for deltakelse lokalt.

bilde av ettertenksom ung gutt

Kunnskapsoppsummering

Opne spørsmål gir meir sannferdige svar

15. mai 2019

Når barn får opne spørsmål i strukturerte samtalar, gir dei meir sannferdige svar enn når spørsmåla blir stilt på ein meir lukka måte. Det viser ei kunnskapsoppsummering frå Folkehelseinstituttet.

Ingressbilde til rapporten Å lære å svømme er mer enn å svømme

Rapport nr. 3-2019

Å lære å svømme er mer enn å svømme

24. april 2019

I denne rapporten beskrives svømming som rehabiliteringstilbud for barn på Valnesfjord Helsesportssenter. Forfatteren beskriver hvordan man vektlegger trygghet i vann og barnets egen motivasjon. I tillegg presiserer hun konkrete metodiske tiltak og gir eksempler på fysiske, sosiale og psykiske ringvirkninger av aktivitetene.

Bilde av generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug i Rettferd for taperne og forsker Tonje Fyhn

Arbeidsliv

Ønsker debatt om unge uføre uten stigmatisering

12. april 2019

Tallet på unge uføre er mer enn fordoblet siden årtusenskiftet, viser ny rapport. Men mediene overdramatiserer situasjonen, mener rapportforfatter Tonje Fyhn.

Logoen til Arbeids- og sosialdepartementet

Lengre avlastning og ferieavlastning – forslag på høring

03. april 2019

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars ut et forslag til endringer i avlasterforskriften på høring. Her gis det åpning for ferieavlastning i én uke sammenhengende.

Ingressbilde til artikkel om rundtomkring som viser Valnesfjord Helsesportssenter på vinterstid

Visualiseringsprosjektet «Rundtomkring» ved Valnesfjord Helsesportssenter

22. mars 2019

Verktøyet som vi har kalt «Rundtomkring» gjør det mulig å virtuelt innhente og dele informasjon, kunnskap og kompetanse.

Bilde av konferansesenteret på Musholm

Nordic Conference 2019 in Adapted Physical Activity

20. mars 2019

The Nordic Conference 2019 is a meeting place for professionals, scientists, students, athletes and volunteers from all Nordic countries dealing with Adapted Physical Activities.

Bilde av ivrige barn som trekker tau

Aktiv Ung konferansen 2019

Mestring

12-13. mars ble Aktiv Ung konferansen 2019 arrangert i Bergen. Konferansen var et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Beitostølen Helsesportsenter, Haugland Rehabiliteringssenter, Energisenteret for barn og unge og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til artikkel om rapporten The Rights of Persons with Disabilities

Funksjonshemmedes rettigheter brytes i Norge

19. februar 2019

En ny rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

Bilde av Samenes flagg

Sámi álbmotbeaivi | Samenes nasjonaldag

06. februar 2019

Læhkoeh biejjine – Vuorbbe biejvijn – Lihkku beivviin – Gratulerer med dagen!


Omslagsbilde til boka Lokal skoleutvikling – Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning

Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning

Lokal skoleutvikling

Hvorfor utvikler skoler seg så ulikt? Lokal skoleutvikling tar for seg dette spørsmålet og viser hvordan skolens lokalmiljø stedet der skolen er påvirker skolens utvikling.

Bilde av forsiden på nettstedet BUA.io

BUA – hva er det?

24. januar 2019

BUA er en ideell organisasjon som har som mål å gjøre det enklere for barn og unge å delta i lek, sport og friluftsliv. 

Konferansens flyer

Konferanse

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

07. januar 2019

Konferansen som arrangeres ved Universitetet i Agder 22. – 23. mai 2019, fokuserer spesielt på mulighetene innovasjon og teknologi kan bidra med når det gjelder arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming og austismespekter-forstyrrelser. Hensikten er å skape en møteplass for miljøer som arbeider med arbeidsinkludering for grupper som ofte faller utenfor arbeidslivet.

Bilde av Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangementer som er tilgjengelig for alle

Tilgjengelighetsmerket

12. desember 2018

Mandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

12. desember 2018

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Tur – og treningskompis

12. desember 2018

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).

Tandem

Tilrettelegger for mer aktivitet hjemme

07. desember 2018

I prosjektet Delta 2022, har tre spesialiserte helseinstitusjoner gått sammen for å gjøre et nasjonalt løft og lage et «pakkeforløp» for aktivitetshjelpemidler. Målet er å tilrettelegge slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan fortsette å være aktive når de kommer hjem etter rehabilitering.

I anledning FN dagen 3. desember, to små gutter som sitter ved et bord og ler hjertelig til hverandre

3. desember - FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

03. desember 2018

3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og stimulere til tiltak som kan gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

01. oktober 2018

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Helt innafor og sammen med andre

20. september 2018

Personer med ledsagerbehov er medborgere med rettigheter og plikter som andre. Det innebærer rettigheter til medvirkning i egne tjenestetilbud. På tross av økende vektlegging av brukermedvirkning erfarer personer med utviklingshemming fortsatt utfordringer med å bli tatt på alvor, lyttet til og være hovedaktør i eget liv.

Ingressbilde til Studietilbudet – kultur,  fritid og aktiv omsorg

Videreutdanning i Nordland

Kultur, fritid og aktiv omsorg

Studiet gir økt forståelse for ulike sider ved samspillet mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Du får teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan en kan tilrettelegge for aktivitet i samhandling mellom frivillig og offentlig sektor med utgangspunkt i brukerens behov, forutsetninger og ønsker.

Bilde av en jente med ryggen til

Frokostmøte 24. oktober 2018

Koordinerende Enhet – kommunal kraft eller luftslott?

18. september 2018

Hva skal til for at Koordinerende Enhet  (KE) skal komme personer med funksjonsnedsettelser som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, til gode? Vi tok debatten!

Bilde fra treningsstudioet Studio 99 som viser treningsapparater

Treningssenter med utstyr tilpasset personer med funksjonsnedsettelser

13. september 2018

Sunnaas sykehus’ treningspoliklinikk flyttet sommeren 2018 inn i nye lokaler i bygg 99 på Aker helsearena, og fikk nytt navn. Treningslab Studio 99 er en moderne treningspoliklinikk, treningssenter og treningslab, i tilpassede lokaler for personer med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Musikkgjengen i Lindås. Bildet er tatt av Monica Aastum

Retten til å medvirke til tjenester – hvor går grensen?

11. september 2018

I 10 år har fire-fem gutter i Lindås kommune deltatt i musikkgjengen hver mandag kveld. Både guttene og foreldrene er storfornøyd med tilbudet som gis etter vedtak om avlastning, noe som er en lovpålagt oppgave. Nå har kommunen gitt foreldre beskjed om at tilbudet skal legges ned. Hvordan er det mulig?

Logoen til nettstedet SmartJa - teknologi gjort enkelt

Lansering av SmartJa (Teknologi gjort enkelt)

04. september 2018

Nesten alle bruker smarttelefon eller nettbrett, men ikke alle synes alt er så enkelt! Smartja er utviklet for å gi de som trenger det hjelp. SmartJa er et nettsted om smarttelefoner for alle, inkludert funksjonshemmede og eldre.

 

Aktiv Ung konferansen 2017

Ulikhet som skapende kraft

Elen Øyen trodde dansen ville bli altfor vanskelig og at hun nærmest skulle snu i døra. Tolv år senere er dans hennes store lidenskap, og Danselaboratoriet en kilde til integritet, trygghet og tilhørighet. – Ulikhet er en skapende kraft, sier Tone Pernille Østern.

 

Fra Aktiv Ung konferansen 2017

Inkludering fra dag én

God og tidlig dialog med familien. Mest mulig åpenhet. Se forbi diagnosen og let etter muligheter. Det er rådene fra Solberg skole for best mulig inkludering. Sondre Støckert håper andre barn med funksjonsnedsettelse skal få de samme mulighetene som ham.

 

Aktiv Ung konferansen 2017

Valgte vi rett?

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser må ta en rekke valg. – Vi trenger noen å tenke høyt sammen med og støtte til å ta gode valg, sier Ragnar Skaug, pappa til Eimund (18) med psykisk utviklingshemming.

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

30. august 2018

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Barneombudets logo

Barneombodet sit svar på høyringa til ekspertgrupperapport

Inkluderande fellesskap for barn og unge

24. august 2018
Bilde av barneombud Inga Bejer Engh og "barneminister" Linda Hofstad Helleland

Utfordra barneministeren på fritidstilbod for barn og unge

24. august 2018

Onsdag denne veka kom barneminister Linda Hofstad Helleland for å helsa på det nye barneombodet Inga Bejer Engh.

Bilde av inngangspartiet på Norges idrettshøgskole

FAF-saminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

24. august 2018

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" avholdes på Norges idrettshøgskole 18. - 19. oktober 2018.

 

Bilde av fylkesråd Aase Refsnes og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Dag Ofstad (foto: Trond-Erlend  Willassen)

- Nordland skal være et godt fylke å bo i for alle

07. august 2018

Fylkesråd for kultur, miljø  og folkehelse, Aase Refsnes (SV), er meget glad og stolt over at folkehelseavdelingen i fylkeskommunen har mottatt en bevilgning på 550 000 fra Helesedirektoratet til å gjennomføre studietilbudet "Kultur, fritid og aktiv omsorg" i Nordland. Bevilgningen muliggjør studieoppstart høsten 2018.

Bilde av en benk der man bare ser beina til et barn

"Den store ekskluderingen skjer i det lille"

23. juli 2018

Når barn skal velge hva det skal bruke fritiden på, skal det ikke være trappetrinn som avgjør valget.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Bilde av Reidar Säfvenbom

Aktiv Ung konferansen 2017

Ikke så inkluderende som vi tror

- Kroppsøvingsfaget er til for de som driver organisert idrett på fritiden, og er slett ikke et inkluderende fag. Idrettslagene er heller ikke så inkluderende som den offisielle historien vil ha oss til å tro. Vi må tenke nytt og slippe flere til.

Bilde av Jorunn Midtsundstad (foto: Hanne Løkås Veigård)

Aktiv Ung konferansen 2017

De viktige forventningene

- Vi utvikler oss i møtet med omgivelsenes forventninger. Å senke forventningene til barn med funksjonsnedsettelser er å ta fra dem muligheter. Alle trenger forventninger å strekke seg mot.

SSM

Utlysing av FoU-midler fra Stiftelsen Sophies Minde

28. juni 2018

Stiftelsen Sophies Minde, SSM, utlyser midler til forskning og utvikling for 2018.

Plakat til konferanse om uterehabilitering 2018

Nasjonal konferanse om UTErehabilitering

11. juni 2018

Den 2. nasjonale konferansen om UTErehabilitering vil i år arrangeres ved Valnesfjord Helsesportssenter i Nordland, 13.-14.sept. 2018.
 

Jente på en benk med datamaskin i fanget.

Flere arbeidsgiverkontakter i NAV

23. mai 2018

Satsingen er en viktig del av inkluderingsdugnaden som ble varslet i Jeløy-erklæringen. Dugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en i arbeid.

Bilde av Karl-Johan Sørensen Ellefsen

Kartleggingsstudie

Levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

04. mai 2018

Institutt for vernepleie ved UiT har gjennomført den første kartleggingsstudien i Norge hvor personer med en utviklingshemming selv har fått mulighet til å svare på spørsmål som har betydning i deres hverdag.

To jenter med ryggen til som holder tomlene opp

Konferanse

Læring og mestring 2018

03. mai 2018

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo, 18. – 19. oktober 2018. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse.

Ingressbilde til Idéheftet Nye veje – til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Aktiv deltakelse - praktiske erfaringer fra Danmark

03. mai 2018

Socialstyrelsen i Danmark har utarbeidet et idéhefte som viser tretti eksempler på hvordan en kan støtte personer med en funksjonsnedsettelse til økt deltakelse i samfunnet.

En mann i arbeidsklær som står i en tunnel

Frokostmøte 24. april 2018

Funksjonshemmede i jobb?

12. april 2018

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 24. april, 2018.

Barn på skoleplass

Vil fjerne lovfestet rett til spesialundervisning

06. april 2018

Ekspertutvalg kommer med kontroversielt forslag som møter kritikk fra flere hold. Les et utvalg av reaksjonene nedenfor.

Illustrasjonsbilde av ung mann som holder hendene mot hodet, liggende på en seng

Språkhjelp til universell utforming av nettsider

05. april 2018

KS har laget en egen veileder for klart språk. Veilederen viser hvordan språk kan tilpasses innhold på nettsidene – slik at alle lesere får klar informasjon.

Bilde av to små gutter som ser på hverandre og ler

Rapport fra ekspertutvalg

"Inkluderende fellesskap for barn og unge"

04. april 2018

Onsdag 4. april fikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner overlevert en rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole.

Ingressbilde til Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

Policyrekomendationer samer med funktionsnedsättning

21. mars 2018

I Barne-, ungdoms- og familiedepartementets (Bufdir) tidligere arbeid med en rapport om levekår for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ble det funnet at det fantes svært liten kunnskap om personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og samisk bakgrunn. I det videre arbeidet ble det også funnet at det var svært lite kunnskap generelt om personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn i de nordiske landene.

Ingressbilde til Barneombudets dag

"Vi må snakke sammen" – om vold og seksuelle krenkelser mot barn

15. mars 2018

6. mars 2018 inviterte Barneombudet og OsloMet til «Barneombudets dag» for femte gang.  Dagen er et arrangement for alle som jobber, eller skal jobbe, med barn og unge, og alle andre som er opptatt av barns rettigheter.

Illustrasjonsbilde til disputas Kjersti Skarstad

Doktorgradsdisputas

Norges første doktorgradsavhandling om funksjonshemmedes menneskerettigheter

07. mars 2018

Funksjonshemmede erfarer flere og mer alvorlige menneskerettighetsbrudd enn mennesker uten funksjonshemming. Likevel har statsvitenskapelig forskning på dette feltet vært nærmest fraværende. Skarstads avhandling tar for seg to overordnende spørsmål: Hvordan bør funksjonshemmedes menneskerettigheter beskyttes, og hvordan og i hvilken grad beskyttes funksjonshemmedes menneskerettigheter innenfor utvalgte politiske systemer?

Ingressbilde til rapport om overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

Overgang skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming

07. mars 2018

Får personer med utviklingshemming en jobbsjanse, og legger skolen til rette for at elever med utviklingshemming får relevant kompetanse for arbeidslivet?   

Ingressbilde som viser to barn som sitter og maler ved et bord

Knekk inkluderingskoden!

27. februar 2018

Frivillighet Norge har nylig relansert nettstedet inkluderingskoden.no som er en inspirasjonsbank for mangfold i frivilligheten.

Bilde av en hånd som holder en mobiltelefon over en åpen laptop

Nå er det på tide med flere personer med funksjonsnedsettelser i jobb

19. februar 2018

På tross av tiltak som IA-avtalen fra 2001, rundhåndet bruk av penger på stønader og tiltak, lovforbud mot diskriminering i arbeidslivet, og ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2013, er graden av yrkesdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt alt for lav.

Bilde av en jente som sitter ved en PC med mobil i hånden

Spørreundersøkelse fra prosjektet DIGI-UNG

Hvordan å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom?

15. februar 2018

Helsedirektoratet jobber med prosjektet DIGI-UNG som handler om å bygge bedre digitale helsetjenester for ungdom. Som en del av prosjektet er det utarbeidet en liten spørreundersøkelse rettet mot ungdom i alderen 13 til 20 år. Her bleungdommer gitt en unik mulighet til å bruke sin viktige ungdomssstemme til å påvirke hvordan morgendagens digitale helsetjenestetilbud skal være!

Bilder av tre gutter med ryggsekker, klare til å gå på tur

Temadag: Aktiv fritid for alle

14. februar 2018

Da er det tid for den årlige temadagen i nettverket Aktiv fritid for alle. Det finner sted i Hellerup, Danmark, den 19. april 2018.

Bilde av et barn på en benk, man ser bare fra knærne og ned.

Spørsmål og svar

Autisme og gym

Gutt på 14 år som har en mild grad av autisme. Han strever med å klare å delta i gymtimer sammen med hele klassen fordi det blir mye regler og støy, og han klarer ikke følge med på alt.

Bilde av et foreldrepar kledd i sykehusklær som ser ned på noen som er utenfor bildet, kanskje et barn i en sykehusseng

Lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

25. januar 2018

Starthjelp retter seg mot foreldre som nylig har fått barn (0-6 år) med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Denne nettsiden er til støtte for fagpersoner og foreldrerepresentanter som ønsker å få mer informasjon om eller tilby Starthjelp.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Boklansering!

Fritid sammen med andre - Tilrettelagte fritidstjenester i endring

11. januar 2018

15. januar inviterte Fagbokforlaget til lansering av den nye boka Fritid sammen med andre, på Askøy bibliotek.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Fritid for alle videreføres

10. januar 2018

Helsedirektør Bjørn Guldvog lanserte for 10 år siden knutepunktet Fritid for alle. Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Målene som ble satt for satsningen er innfridd, men behov og endringer innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse gjør at arbeidet videreføres som en integrert del av arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilder av fargerik vimpelrekke

Markeringen av FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Gode skole- og utdanningsløp for personer med nedsatt funksjonsevne – er det mulig å få til?

18. desember 2017

Skole er avgjørende for utvikling og deltakelse i oppveksten og senere arbeidsliv. Vi vet at mange unge funksjonshemmede ikke fullfører skolen og har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet. Hvordan skal vi sørge for at flere funksjonshemmede fullfører skoleløpet? Hva er de gode løsningene for å få til faglig og sosial inkludering i skolen?

Ingressbilde til veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Ny veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov

05. desember 2017

Helsedirektoratet har utviklet en veileder for oppfølging av pasienter og brukere med store og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester.

Mann som sitter i et mørkt rom foran et vindu

Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet

05. desember 2017

Bare 40 prosent av unge funksjonshemmede er stort sett fornøyde med livet og synest det de driver med er meningsfylt. Det er halvparten av tallet for resten av befolkningen.

Kjelkehockey  - Alexander Lyngroth (tv) mot Ola Bye Øiseth (th)

Vil ha flere funksjonshemmede med i idretten

04. desember 2017

Rundt 10 000 funksjonshemmede er med i idrettslag i Norge. Norges idrettsforbund jobber tett sammen med særforbundene for å få med enda flere barn, unge og voksne i regelmessig fysisk aktivitet i lokale lag og foreninger.

Ingressbilde til rapport om levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder.

15. november 2017

Ny forskningsrapport fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Nordens Velferdssenter (NVC)

Ung jente som holder en bamse opp i lufta

En voldsfri barndom

09. november 2017

Hovedprosjektet til Barneombudet i 2018 og 2019 er å jobbe for at barn skal sikres en voldsfri barndom.

Ung mann i rullestol

Rundskriv I-5/2017 «Om å utrede potensialet for rehabilitering»

Ta med brukerne og kartlegg deres ressurser og muligheter til å mestre egen hverdag, før det iverksettes tiltak som kompenserer for tap av funksjonsevne!

19. oktober 2017

Helse- og omsorgsdepartementet la 24. juli 2017 frem et rundskriv «Om å utrede potensialet for rehabilitering».

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Frokostmøte 25. oktober 2017

Idrett for alle….eller??? – Om inkludering i Norsk idrett

12. oktober 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo, 25. oktober, 2017.

 

Bilde av en jente som holder en død blomst

Brukermedvirkning gir best tjenester til utsatte barn og unge

27. september 2017

SINTEF Helse har kommet med en rapport hvor de har sett på suksesskriterier og barrierer på veien mot mer helhetlig tjenestetilbud. Rapporten har fått tittelen Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og unge.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

FNs barnekonvensjon

Med rett til å bli hørt

26. september 2017

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016. 26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

13. september 2017

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av ung gutt som ser tankefull ut

NTNU Samfunnsforskning

Hva skjer med barn som ikke passer inn?

08. september 2017

Det er nærliggende å tenke at ensomme barn blir innesluttede og resignerte. Forskning viser at det er mer nyansert enn som så.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

06. september 2017

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Bilde fra Århus i Danmark

18. september 2017

Seminar "Uderehabilitering - et fagligt indspark"

23. august 2017

RehabiliteringsforumDanmark, MarselisborgCentret og Handicapidrættens Videnscenter inviterte til seminar om uterehabilitering i Århus i Danmark. Det ble en dag med faglige innspark, som merker opp banen for uterehabilitering, og samlet fagpersoner med interesse for utendørs rehabilitering.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

12. juli 2017

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

03. juli 2017

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017 fant sted 26.oktober på Gardermoen.

Illustrasjon av figurer i ring rundt lyspære

Ulikheter gir muligheter

03. juli 2017

Forprosjektet Ulikheter gir muligheter er ferdigstilt. Forprosjektet har vært delfinansiert av Helse Nord RHF sine øremerkede midler til Nasjonale tjenester. Oppdraget var å utvikle et hovedprosjekt i den hensikt å styrke samhandling mellom pasienten, hans/hennes lokale nettverk, kommunen og spesialisthelsetjenesten før, under og etter habiliterings- og rehabiliteringsopphold.

Illustrasjon av person i sykeseng

Lillehammer, 16. – 17. oktober 2017

Nasjonal konferanse om brukermedvirkning i forskning

29. juni 2017

Brukermedvirkning i forskning er et tema med økende aktualitet både internasjonalt og her i landet.

Ingressbilde til rapporten deltakelse og mangfold

Ny strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser

19. juni 2017

Personer med funksjonsnedsettelser har rett på gode og helhetlige tjenester og likeverdige liv. Derfor setter regjeringen i gang arbeidet med en ny strategiplan, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP).

Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

09. juni 2017

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av en mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

09. juni 2017

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Kveldsbilde av Royal Garden Hotell i Trondheim

Aktiv Ung konferansen 2017

Aktivitet, mestring og deltakelse

I 2017 arrangerte Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin årlige, nasjonale konferanse i Trondheim, fra 31. mai til 1. juni.

Jon Henrik Larsen og Erna Solberg under åpningen av MIKI senteret i Sjøvegan

Kompetansetjenestens ambassadør Jon Henrik Larsen med egen synlighetsbedrift

22. mai 2017

18. mai åpnet statsminister Erna Solberg MIKI-senteret på Sjøvegan - en synlighetsbedrift! På Sjøvegan var det det stelt i stand til folkefest.

Omslaget til veileder for saksbehandling om tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunene

Nytt e-læringskurs om tildeling av helse- og omsorgstenester i kommunane

09. mai 2017

God sakshandsaming er viktig for at dei som treng kommunale helse- og omsorgstenester skal få riktige tenester.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets, Bufdirs, logo

Nye nettsteder fra Bufdir

08. mai 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet står bak bak mange nyttige nettsteder. Her presenteres tre av de nyeste.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv omsorg

Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel

Aktiv omsorg

Aktiv omsorg er et satsingsområde for omsorgssektoren. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur og fritidsaktiviteter, hverdagsrehabilitering og på aktiv mobilisering av sosiale nettverk.

bilde av ettertenksom ung gutt

Oppvekstkonferansen 2017: Parallellsamfunnet - er det oss?

31. mars 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterte til konferanse om oppvekst i Norge med vekt på utenforskap og marginalisering.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

31. mars 2017

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Omslaget til Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)

16. mars 2017

Opptrappingsplanen retter seg i hovedsak mot brukere med funksjonsnedsettelser, og peker på hovedutfordringene på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet.

Bilde av fruktfat

Frokostmøte 24. april 2017

Perspektiver på brukermedvirkning ved tildeling og bruk av aktivitetshjelpemider

02. mars 2017

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, mandag 24. april 2017, på Litteraturhuset i Oslo.

School-In

Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens inkludering?

30. januar 2017

I innovasjonsprosjektet School-In som er finansiert av Norges Forskningsråd vil en se nærmere på hvilken betydning lokalmiljøet har for inkluderingen i skolen.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Prosjektet "Tur- og treningskompis"

27. januar 2017

Nordland idrettskrets samarbeider med Forum for Natur og Friluftsliv, Valnesfjord Helsesportssenter, Nordland fylkeskommune og kommunene i fylket med å rekruttere og tilby kurs for alle som ønsker å lære mer om å tilrettelegge aktive fritidstjenester for andre.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

13. januar 2017

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Skjermbilde av nettsiden til prosjektet Fælles om fritiden

Fælles om Fritiden

06. januar 2017

Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH) i Danmark har som mål å etablere et tilbud i kommuner hvor en engasjerer frivillige til å være fritidsguider inn i aktiviteter for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Bilde av blyantspisser i mange farger

Oppfølging av frivillighetserklæringen

12. desember 2016

Mandag 5.desember 2016 hadde kulturminister Linda Hofstad Helleland invitert KS, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Frivillighet Norge, til det årlige kontaktmøtet for å følge opp regjeringens frivillighetserklæring.

Forsiden til rapporten Det handler om samhandling

Rapport Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Lav, tilfeldig og personavhengig kunnskap og kompetanse?

30. november 2016

«Det handler om samhandling! Kartlegging av kompetanse og tilbud om aktivitet og deltakelse innen habilitering for barn og unge i kommuner og i spesialisthelsetjenesten». Rapport utført av Nordlandsforskning 2015

Bilde av kaffe og rundstykker

Frokostmøte 1. desember 2016

Inkludering / aktivisering i skolen for barn og unge med funksjonsnedsettelser

14. november 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser inviterte til frokostmøte, torsdag 1. desember 2016.

Tegning av en ape som knekker en nøtt med en stein

Mestring med Funkis

03. november 2016

Mestring med Funkis er et brukerstyrt mestringskurs utviklet av Studieforbundet Funkis. Det er diagnoseuavhengig, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer.

Anders Midtsundstad mottar SOR-prisen 2016

SOR-prisen 2016 til Anders Midtsundstad!

01. november 2016

Stiftelsen SORs fag- og forskningsfond har som formål å støtte fagutvikling og forskning som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling, opplæring og aktiv deltakelse i hverdagen. Fondet deler ut SOR-pris – en stimuleringspris til personer som over tid har sett betydningen av å styrke livskvaliteten for utviklingshemmede og andre med nedsatt funksjonsevne. Anders Midtsundstad ble den verdige mottaker av prisen i 2016!

Bilde av gutt i basseng med alvorlig blikk

"La kronisk syke barn slippe kopping!"

18. oktober 2016

Norsk Barnelegeforening ber alternative behandlere bruke fornuft – og ikke belaste kronisk syke barn med smertefulle uvitenskapelige metoder.

Ingressbilde for video fra Arctivity 2016

Herlig video fra Arctivity 2016

14. oktober 2016

Arctivity er et landsdekkende barmarkstilbud som vil fremme like muligheter for deltakelse i idretts- og friluftsaktiviteter. Målgruppe er personer over 16 år med fysiske funksjonsnedsettelser. Her får vi en flott smakebit på hvordan 2016 artet seg.

Bilde av et barn i en sitski og en voksen som styrer, bak.

Nytt nasjonalt program innen aktivitetshjelpemidler

03. oktober 2016

Valnesfjord Helsesportsenter, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Beitostølen Helsesportsenter er tildelt i overkant av 3 millioner kroner av Stiftelsen Sophies Minde til gjennomføring av første fase i et nasjonalt FoU-program knyttet til aktivitetshjelpemidler. Dette er et ledd i en større nasjonal satsing innenfor helsesportområdet (Prosjektet Delta 2022).

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

27. september 2016

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Aktiv i eget liv

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Ingressbilde til brosjyren, Alle barn har rett til en god oppvekst

Brosjyre og film fra Bufdir på fem språk

"Alle barn har rett til en god oppvekst"

09. september 2016

Bufdir har laget brosjyrer om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsfamilier som har barn med funksjonsnedsettelser.

Bilde av Sondre med CP som er kommet til topps ved hjelp av klassekamerater og dedikerte lærere

Klassen tok Sondre til topps i rullestol

08. september 2016

Ved hjelp av en spesialstol, en entusiastisk lærer og 21 viljesterke klassekamerater fikk Sondre Støckert (13) toppturen han hadde drømt om.

Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Boklansering

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

25. august 2016

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring i forskningsgruppa «unge i risiko» ved Nord universitet, og et langvarig samarbeid mellom universitetet og Nordlandsforskning.