Utlysning av tilskudd 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå publisert vilkårene for nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier). Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Søknadsfristen er 13. desember.

Ny Bufdir logoTilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Om tilskuddsordningen

  • Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020)
  • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.
  • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.
  • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

  • To gutter på fotballbanenFor at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet var 19. november 2019.
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.

Kilde

Se kunngjøring på Bufdirs nettsider. Der finnes også lenke til Bufdirs søknadsportal:
https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/