Utdanning og yrkesvalg

Tips en venn Skriv ut

Ungdomsskole:

Den offentlige skolen skal være tilgjengelig for alle, også barn og unge med funksjonsnedsettelser. Det er viktig at ressurser fordeles slik at elever som har behov for spesialundervisning og særskilt tilrettelagt opplæring, får likeverdig opplæring i samsvar med det de har krav på.

Elevene med funksjonsnedsettelser er ofte avhengige av at mange instanser samarbeider. Pedagogisk-psykologisk tjeneste må samarbeide godt med foreldre, skolene og hente støtte fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) der det er nødvendig. Det er også avgjørende at skolens ledelse og lærere ser til at elevene får opplæring i samsvar med opplæringsloven, slik opplæringen tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) gir ut Jungelhåndboka - som blant annet tar for seg rettighetene til deg som tar grunn- og videregående opplæring. 

Universell utforming av skolebygg vil lette hverdagen både for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og - friske barn. Deltasenteret laget i 2001 en rapport om En grunnskole for alle, som tar for seg hvordan skolebygg bør utformes for å møte en rekke ulike krav og ønsker om universell utforming.

Opplæringsloven 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.
Drop-In metoden brukes for å skape forandring sammen med elever som står i fare for å utvikle en elevrolle som hindrer god psykisk helse, trivsel og læring. Metoden skal forebygge at elever utvikler en elevrolle som kan hindre læring, helse og trivsel. Metoden er et svar på hvordan man kan tenke og handle for å innfri opplæringslovens §9a-1.
Helsedirektoratet har gjennom sin satsing «Psykisk helse i skolen» laget en nettressurs med råd, anbefalinger og verktøy for å bekjempe mobbing og legge til rette for et godt psykososialt læringsmiljø på skolen.

Fra grunnskole til videregående:

Overgangen fra obligatorisk grunnskole til valgfri videregående skole kan være tøft for enhver ungdom. Når man i tillegg må ta høyde for en funksjonsnedsettelse vil dette kunne vanskeliggjøre prosessen. Utfordringen er å finne hvilke virkemidler man skal bruke for å gjøre overgangens så smidig som mulig.

Unge funksjonshemmede har laget en rekke rapporter som synliggjør ulike utfordinger, og kommer med løsningsforslag for sin målgruppe. Her finner du en samleside over rapportene om utdanning og funksjonshemming.

Overganger kommer i ulike varianter, og Helsedirektoratet har i den forbindelse gitt ut et hefte kalt "Gode overganger - Eksempler fra fire kommuner". Her vil du finne eksempler på overganger, ikke bare fra grunnskole til videregående - men også til arbeidsliv

Fra videregående til høyere utdanning, lærlingeplass og/eller yrkesliv:

Når det er høy konkurranse om læreplassene, risikerer elever med funksjonsnedsettelse å ende opp bakerst i køen. Mange elever med funksjonsnedsettelse kan ha høyt fravær fra videregående, som slår negativt ut når de skal søke læreplass. Arbeidsgivere kan også kvie seg for å ansette elever med funksjonsnedsettelse hvis de tror dette vil medføre merkostnader i form av tilrettelegging.

Gjennom prosjektet «Er det rom for praksis» har Unge funksjonshemmede undersøkt situasjonen for yrkesfagelever og lærlinger med funksjonsnedsettelse.

Ut i jobb?

Funksjonsnedsettelse og arbeid er et tema som lenge har vært høyt oppe på den politiske dagsordenen, uten at en høyere andel unge med nedsatt funksjonsevne kommer inn på arbeidsmarkedet nå enn for ti år siden. Likevel er det slik at noen lykkes både med å komme i jobb og å etablere seg i egen bolig. Boka "To skritt foran" av Lars Grue og Marte Rua handler om denne gruppen unge. Her kan du som arbeidssøker få gode tips til hvordan du best mulig orienterer deg for å komme inn i arbeidsmarkedet.

FFO har samlet relevante lenker også om arbeidsliv og funksjonsnedsettelse.

Unge funksjonshemmedes "kokebok" for hvordan komme seg ut i arbeidslivet.