Bilde av omslaget til rapporten Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

En case-basert studie av samarbeidet rundt barnehagebarn med individuell plan.

Samarbeid til barnets helhetlige utbytte?

30. mai 2016

Agderforskning og Universitetet i Agder har utviklet kunnskap om forskningsspørsmålet: Hvordan konstrueres og ivaretas samarbeidsrelasjonene i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne mellom barnehagen og barnets hjem og mellom barnehagen og det øvrige hjelpeapparatet?